PL EN Your account Create account

Registered articles list

The lab-on-chip method in the engine exhausts toxicity assessment

Rzeczywista toksyczności spalin jest problemem złożonym i interdyscyplinarnym. Wiedza na temat składu tej wieloskładnikowej mieszaniny gazów nie jest wystarczająca do oceny jej faktycznego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko. Nie uwzględnia ona bowiem efektu synergii obecnych w spalinach związków ani ich biodostępności. Co więcej, istniejące badania wskazują na brak korelacji pomiędzy ocenami toksyczności opartymi wyłącznie o skład spalin a badaniami In vitro, które, choć są kosztowne i czasochłonne, dają bezpośrednią odpowiedź toksykologiczną [1-5]. W pracy przedstawiono metodę lab-on-chip jako przyszłościowe narzędzie do szybkiej oceny wpływu spalin na ekosystem. Przedstawiono wyniki badań CFD (computational fluid dynamics) struktury lab-on-chip oraz wyniki testów przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym (spalinach silnika odrzutowego GTM-140). Wyniki badań potwierdzają możliwość zastosowania zaproponowanej metody badawczej do oceny toksyczności spalin. The immediate toxicity of engine exhaustis is a complex and interdisciplinary problem. Knowledge about the composition of this multi-component gas mixture is not sufficient to assess its actual impact on human health and the environment. It does not take into account the synergy effect of the compounds present in the exhaust gas or their bioavailability. Moreover, existing studies show no correlation between toxicity assessments based solely on exhaust gas composition and in vitro studies which, although expensive and time consuming, give a direct toxicological response [1-5]. The work presents the lab-on-chip method as a future-oriented tool for a quick assessment of the impact of exhaust gases on the ecosystem. The paper presents the results of CFD (computational fluid dynamics) tests on the lab-on-chip structure and the results of tests carried out on a real object (GTM-140 jet engine exhaust). The test results confirm the possibility of using the proposed test method to assess the toxicity of exhaust gases.
Topic: Exhaust emissions and aftertreatment
Author: Anna Janicka
Co-authors: Justyna Molska, Agnieszka Podwin, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak, Bartosz Gawron