PL EN Your account Create account

Registered articles list

Koncepcja kompleksowego modelu emisji związków szkodliwych z okrętowych silników spalinowych napędu głównego jednostek manewrujących w portach

Struktura flot handlowych, konstrukcja statków i formy przeładunku uległy zmianie po II wojnie światowej. Powstały całe rodziny nowych typów statków służących do przewozu kontenerów, samochodów i wielkogabarytowych ładunków. Wymusiło to rozbudowę istniejących portów i stoczni o dodatkowe obszary, co spowodowało wzrost migracji ludności i zatrudnienia większej ilości osób w sektorze morskim. W tym okresie nastąpił gwałtowny wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, który również objął obszary portowe i przybrzeżne. Wzrost ten spowodowany jest m.in. ruchem statków poruszających się po obszarach portowych. Oprócz statków wykonujących przeloty między portami, wyróżnia się jednostki specjalne, które z uwagi na swoje przeznaczenie asystują innym statkom lub zabezpieczają poprawną pracę portu. Układy napędowe jednostek poruszających się po obszarze portowym pracują w stanach dynamicznych. Powodują one częste zmiany obciążenia silników napędu głównego co skutkuje zmienną emisją związków szkodliwych do atmosfery. Udział manewrów typowej jednostki pływającej wśród wszystkich stanów użytkowania statku jest niewielki i wynosi ok 4%, jednak ze względu na pojawianie się dużej liczby statków operujących podczas codziennej pracy w porcie oraz na lokalizację w pobliżu aglomeracji ludzkich, niezbędne jest pochylenie się nad tym problemem. W artykule przedstawiono koncepcję kompleksowego modelu emisji związków szkodliwych z okrętowych silników spalinowych napędu głównego jednostek przemieszczających się w basenach portowych. Model ten powstaje na bazie pomiarów przeprowadzonych na pokładzie okrętu hydrograficznego podczas manewrów realizowanych w porcie. Obejmuje zagadnienia związane m.in. z oporami kadłuba, algorytmami wyszukiwania najkrótszej drogi oraz sieciami neuronowymi. Model powstaje w oparciu o środowisko programistyczne LabVIEW.
Topic:
Author: mgr inż. Artur Bogdanowicz
Co-authors: dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz