PL EN Your account Create account

Registered articles list

Emisja związków szkodliwych z okrętowego tłokowego silnika spalinowego zasilanego mieszaniną n-butanolu i paliwa okrętowego

Dynamicznie rozwijający się transport morski wiąże się ze wzrostem emisji z tego sektora. W ciągu ostatnich dekad nastąpił ponad 30% wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W związku tym Grupa Robocza IMO na obradach zdalnych opracowała uzgodnienia obowiązkowych środków ograniczeń emisji gazów cieplarnianych z istniejących statków. Zgonie z proponowanymi poprawkami w Załączniku VI do Konwencji MARPOL zakłada się ograniczenie emisji dwutlenku węgla z żeglugi międzynarodowej do roku 2030 o 40% w porównaniu do 2008. Działaniem prowadzącym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń może być stosowanie paliw odnawialnych. Do tej grupy zalicza się biobutanol jako produkt fermentacji biomasy. Jego niektóre właściwości fizykochemiczne, w tym zdolność do mieszania się z paliwami węglowodorowymi, predestynują go do stosowania jako składnik paliwa do zasilania okrętowych tłokowych silników spalinowych. W artykule przedstawiono wyniki badań stężeń składników spalin silnika wysokoprężnego Sulzer 6AL20 / 24 zasilanego mieszaniną n-butanu i oleju napędowego. Badania przeprowadzono stosując różne stężenia mieszaniny n-butanolu i paliwa okrętowego. Eksperyment obejmował również wpływ mieszaniny na parametry pracy silnika. Na tej podstawie zbudowano modele regresji wielokrotnej. Umożliwiło to badanie skutków i interakcji między wartościami wejściowymi modelu a zmienną wyjściową
Topic: Exhaust emissions and aftertreatment
Author: dr inż. Artur Bogdanowicz
Co-authors: dr hab. inż. Ryszard Zadrąg dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz