PL EN Your account Create account

Registered articles list

TECHNOLOGIA WYZNACZANIA PARAMETRÓW DIAGNOSTYCZNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH JAKOŚĆ ENERGETYCZNĄ PALIW ŻEGLUGOWYCH

Podstawowym parametrem charakteryzującym efektywność pracy silnika okrętowego pod względem cieplno-przepływowym w stanach ustalonych, tzn. wtedy, gdy średnie wartości jego momentu efektywnego, prędkości obrotowej i stanu termicznego są niezmienne w czasie, jest sprawność cieplna. W celu jej wyznaczenia niezbędne jest opracowanie bilansu energetycznego procesów realizowanych w jego sekcjach cylindrowych oraz w powiązanych układach funkcjonalnych. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono reprezentatywne wyniki badania silnika laboratoryjnego Farymann Diesel typu D10 zasilanego wytypowanym paliwem żeglugowym, który napędza zespół prądotwórczy zasilający układ podgrzewania „ciężkich” paliw pozostałościowych. Badania, realizowane w ramach szerszego projektu badawczego, finansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku, miały na celu opracowanie metody wyznaczania charakterystyk energetycznych silnika o ZS w warunkach zasilania niestandardowymi (modyfikowanymi) paliwami żeglugowymi. Dla osiągnięcia założonego celu badań konieczne było opracowanie programu ich realizacji oraz technologii pomiaru obserwowanych parametrów kontrolnych. Przy czym zbiór parametrów kontrolnych powinien być zminimalizowany w stopniu umożliwiającym prowadzenie analogicznych badań na obiektach rzeczywistych, tj. silnikach okrętowych, w naturalnych warunkach ich eksploatacji. Ustalono, że charakterystyki energetyczne silnika przedstawiane będą w formie wykresów strumieniowych przepływu energii w całym zespole napędowym, tzw. wykresów Sankey’a, rozwiniętych wykresów indykatorowych oraz termogramów, które pozwalają na dokonanie analizy porównawczej (jakościowej) przebiegu procesów energetycznych w silniku zasilanym różnymi paliwami żeglugowymi, w wyznaczonym stanie ustalonego obciążenia (stanie referencyjnym). Graficzne wizualizacje procesów energetycznych uzupełniono szczegółowymi zestawieniami tabelarycznymi, zawierającymi wartości liczbowe parametrów pomiarowych i obliczeniowych, które stanowią podstawę ilościowej oceny wpływu wartości parametrów fizykochemicznych zastosowanego paliwa na przebieg procesu roboczego, sprawność i osiągi silnika oraz całego zespołu napędowego (prądotwórczego). Rejestrację parametrów energetycznych silnika uzupełniały pomiary emisji wybranych składników spalin wylotowych oraz współczynnika nadmiaru powietrza. Uzyskane w ten sposób dane pomiarowe zostaną wykorzystane do badań statystycznych ustalających istotność wpływu składu chemicznego oraz wartości opałowej zastosowanego paliwa na wytypowane parametry energetyczne i emisyjne silnika Diesla. W dalszej perspektywie planowane jest również zastosowanie testów statystycznych do wyznaczenia listy rankingowej zbadanych paliw żeglugowych.
Topic: Engine testing, durability, reliability and diagnostics
Author: Zbigniew Korczewski
Co-authors: