PL EN Your account Create account

Registered articles list

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w Polsce z zastosowaniem oprogramowania COPERT 5

W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w Polsce. Do wyznaczenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych wykorzystano po raz pierwszy w Polsce oprogramowanie COPERT 5. Przedstawiono porównanie krajowej emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych dla 2016 r. w stosunku do emisji w 2015 r. Rozpatrywano przede wszystkim zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia: tlenek węgla, związki organiczne, tlenki azotu i cząstki stałe. Badano również emisję substancji przyczyniających się do intensyfikacji zjawiska cieplarnianego: dwutlenek węgla, amoniak i podtlenek azotu. Stwierdzono, że względne zwiększenie się emisji tlenku węgla i niemetanowych węglowodorów jest mniejsze niż 10%, a tlenków azotu i cząstek stałych mniejsze od 15%. Względne zwiększenie się emisji dwutlenku węgla wynosi około 14%, co odpowiada względnemu zwiększeniu się zużycia paliwa. Podobne jest względne zwiększenie się emisji metali ciężkich. Z oceny energetycznego wskaźnika emisji (emisja zanieczyszczenia odniesiona do energii równoważnej zużytemu paliwu) wynika, że – spośród zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia – dla tlenku węgla i niemetanowych węglowodorów występuje w 2016 r. względne zmniejszenie się wskaźnika o około 5%, a dla tlenków azotu i cząstek stałych – zwiększenie się o około (3 ÷ 4)%.
Topic: Modelling and optimization of engine processes
Author: Zdzisław Chłopek
Co-authors: Katarzyna Bebkiewicz Jakub Lasocki Krystian Szczepański Magdalena Zimakowska-Laskowska