PL EN Your account Create account

Registered articles list

A Review of Technical Solutions for RCCI Engines

Silniki spalinowe rozwijane są współcześnie kierunkach pozwalających maksymalizować sprawność ich pracy, w celu jak najekonomiczniejszego wykorzystania stosowanych w silnikach paliw. Niskotemperaturowy sposób spalania paliwa w silnikach typu HCCI - Homogeneous Charge Compression Ignition - pozwala na poprawę sprawności silnika, dzięki zmniejszeniu traconej podczas spalania energii, wyzwalanej przy spalaniu. Aby silniki o takim sposobie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej były rozwijane i umożliwiały w przyszłości spalanie w ten sposób większej gamy paliw silnikowych, konieczny jest rozwój silników RCCI. RCCI – Reactivity-Controlled Compression Ignition – jest sposobem na kontrolowanie zapłonu mieszanki jednego stosowanego paliwa, przy pomocy wtrysku paliwa drugiego. Rozwój współczesnych silników o ZS jest silnie uzależniony od silników o takim typie zapłonu, ponieważ dzięki wykorzystaniu dwóch paliw różniących się właściwościami fizykochemicznymi, możliwy staje się kontrolowany zapłon samoczynny obu wykorzystywanych paliw, w pełnym zakresie pracy silnika spalinowego. RCCI jest szczególnym rodzajem silnika HCCI, umożliwiającym spalanie wielu rodzajów paliw z wysoką sprawnością i przy niskiej emisji szkodliwych składników spalin. W pracy dokonano analizy problematyki związanej zastosowaniem i rozwojem silników o tym sposobie zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej. Nowadays, internal combustion engines are being developed in the directions that allow to maximize the efficiency of their work, in order to make the most economical use of fuels. The low-temperature method of burning fuels in HCCI engines - Homogenous Charge Compression Ignition - allows to improve the efficiency of the engine, thanks to the reduction of energy lost during cobustion process. For the further development of engines with this type of mixture auto-ignition, with increasing the range of fuels used for that king of engines, it is necessary to develop the RCCI engines. Reactivity-Controlled Compression Ignition - RCCI - is the way to control the air-fuel mixture auto-ignition by using the injection of second fuel injected into the combustion chamber before the combustion begins. The development of modern compression ignition engines is strongly dependent on engines with this type of ignition. Using two fuels with different physicochemical properties makes it possible to control the time of compression ignition and allows to use engine in full range of operation. RCCI is a special type of HCCI engine that allows to use many types of fuels with high combustion efficiency and low emission of harmful exhaust components. The paper analyzes the issues related to the adoption and development of engines with this method of ignition.
Topic: Engine combustion
Author: mgr inż. Grzegorz Szamrej
Co-authors: dr inż. Mirosław Karczewski mgr inż. Janusz Chojnowski