VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

THE CONCEPT OF RESEARCH ON ECOLOGICAL, ENERGETICAL AND RELIABILITY EFFECTS OF MODIFIED MARINE FUEL OILS USAGE TO SUPPLY COMPRESSION IGNITION ENGINES IN REAL CONDITIONS

Zaostrzanie przepisów ograniczających emisję zanieczyszczeń emitowanych przez silniki okrętowe wymusza konieczność rozwoju nowych technologii, które pozwolą na spełnienie stawianych w tym zakresie wymagań. Jest to zgodne z polityką Komisji Ochrony Środowiska Morskiego IMO, która ustanawia przepisy regulujące żeglugę międzynarodową. Organizacja ta na swojej 70-ej Sesji, zorganizowanej w dniach 24-28 października 2016 r. w Londynie postanowiła radykalnie obniżyć dopuszczalną zawartość związków siarki w paliwie stosowanym w żegludze z obecnego maksimum 3,5% do 0,5% na jednostkę masy. Uchwalono, że nowa norma będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku i ma dotyczyć statków operujących na wszystkich wodach międzynarodowych (poza strefami SECA (Sulphur Emission Control Area), gdzie od 1 stycznia 2015 roku zawartość siarki w paliwie nie może przekraczać 0,1% na jednostkę masy). Decyzja IMO wzbudza uzasadnione zaniepokojenie armatorów, którzy będą musieli ponieść dodatkowe koszty dostosowania posiadanych statków do nowych regulacji w zakresie transportu morskiego. Można oczekiwać, że przeciętne koszty eksploatacyjne statków mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie, co pogłębi już odczuwalne (po 1 stycznia 2015 r.) spowolnienie rozwoju szeroko rozumianej branży morskiej. W takiej sytuacji możliwe są dwie drogi postępowania: wyposażenie układów spalin wylotowych z siłowni okrętowych w urządzenia redukujące emisję tlenków siarki do atmosfery (metody mokre – tzw. „skrubery” i suche – tzw. „sorbery”) lub zastosowanie do zasilania silników okrętowych modyfikowanych paliw niskosiarkowych lub paliw alternatywnych. W obu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu dokonanie oceny technicznej i ekonomicznej efektywności zastosowanego rozwiązania. O ile technologie mokrego i suchego odsiarczania strumienia spalin silnikowych są dość dobrze rozpracowane i coraz powszechniej wdrażane (pomimo znacznego kosztu inwestycyjnego, rzędu 4-5 mln euro), o tyle problematyka stosowania tzw. modyfikowanych lub alternatywnych paliw żeglugowych wciąż wzbudza wiele kontrowersji i stawia znaki zapytania u wszystkich armatorów zainteresowanych nie tylko ochroną środowiska morskiego, ale również efektywnością i niezawodnością (trwałością) silników napędowych już eksploatowanych i zamawianych statków. Wychodząc temu problemowi naprzeciw w projekcie badawczym podejmowanym przez zespół autorski niniejszego artykułu zostanie zbudowane specjalistyczne stanowisko laboratoryjne silnika Diesla przystosowane do spalania modyfikowanych paliw żeglugowych. Zostanie ono wyposażone w aparaturę pomiarowo-diagnostyczną, która umożliwi ocenę ekologicznych, energetycznych i niezawodnościowych skutków zastosowania innych niż standardowe rodzajów paliwa. W artykule przedstawiono konfigurację i możliwości pomiarowe budowanego stanowiska badawczego oraz koncepcję realizacji testów silnikowych z zastosowaniem modyfikowanych paliw żeglugowych, która po uzyskaniu akceptacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, mogłaby stanowić efektywne i skuteczne narzędzie ich weryfikacji zarówno dla urzędów administracji morskiej i inspektoratów ochrony środowiska, jak również dla stoczni i armatorów eksploatowanych statków.
Topic: Emission measurements and aftertreatment
Author: Zbigniew Korczewski
Co-authors: Jacek Rudnicki, Konrad Marszałkowski